Hvilke Multimedier sker der beskatning af


Hvad er definitionen på Multimedier i henhold til loven.

               

- Telefoni


- Internetforbindelse


- Computer med sædvanligt tilbehør
Telefoni

Telefoni, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse, er omfattet af multimediebeskatningen.


Telefoni omfatter ud over almindelig fastnettelefon og mobiltelefon også både oprettelses-, abonnements- og

forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonserviceydelser.


Også selve telefonapparatet/terminalen, hvad enten det drejer sig om en fastnettelefon eller en mobiltelefon, er omfattet. En telefon/terminal omfatter også små håndholdte/minicomputere, hvis hovedfunktion er telefoni samt evt. kalender og tidsregistreringsfunktion – såsom PDA, smartphones og lign.


En mobiltelefon, som udelukkende er til rådighed i arbejdstiden (dvs. som ikke tages med hjem og ikke er til rådighed

uden for arbejdstiden), skal ikke beskattes.


Det vil sige medarbejdere, som lader deres arbejdsmobiltelefon ligge på kontoret, når de går hjem, omfattes ikke

af multimedieskatten. Medarbejdere, der har en mobiltelefon til rådighed uden for arbejdstiden, skal som udgangspunkt betale multimedieskat.


Hvis mobiltelefon, PDA m.m. er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (f.eks. ved tilkaldevagt, tidsregistrering m.m.), kan rådigheden begrænses/afkræftes med en tro-og-love-erklæring, selvom den tages med hjem. Det er en forudsætning for at undgå beskatning, at arbejdsgiver fører stikprøvevis kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt, og det vil i denne forbindelse ikke som hidtil være lovligt at foretage enkeltstående private opkald,

heller ikke fra arbejdspladsen. Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af fastnettelefon, der er til rådighed på bopælen.
Internetforbindelse

Datakommunikation/bredbånd, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse – typisk på medarbejderens bopæl – er omfattet af multimediebeskatningen.


Både abonnements- og forbrugsudgifter til kommunikation via internetforbindelse samt engangsudgifter til etablering af internetforbindelsen er omfattet. Sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, og andre ydelser, som er en integreret del af et internetabonnement, og som ikke kan udskilles, er også omfattet.


Som integrerede ydelser, der ikke kan udskilles fra internetabonnementet, nævnes i bemærkningerne til lovforslaget ”gratis downloading af musik og tv-kanaler”. Der findes på nuværende tidspunkt ikke klare retningslinjer for, hvordan sådanne integrerede ydelser skal vurderes, og det kan derfor ikke med sikkerhed siges, hvilke ydelser som er omfattet.


Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af internet, der er til rådighed på bopælen.
Computer med sædvanligt tilbehør


Computere og it-tilbehør, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse

uden for arbejdsstedet, er omfattet af multimediebeskatningen.


Multimediebeskatningen omfatter ud over selve computeren også sædvanligt forekommende tilbehør af almindelig

størrelse og standard (skærm, printer, software m.m.). Der skal være tale om computer evt. inkl. tilbehør og ikke tilbehør alene.


I bemærkningerne til lovforslaget nævnes, at f.eks. en 50” fladskærm og en avanceret fotoprinter ikke anses for

sædvanligt tilbehør. Om f.eks. en fladskærm af en vis størrelse kan anses for sædvanlig og nødvendig må umiddelbart være ud fra en konkret vurdering fra arbejdsgivers side.


Skatterådet har i 2008 godkendt f.eks. 26” fladskærme efter de daværende regler, hvorimod skærme i størrelsen

32”-42” tidligere ikke er blevet anset for sædvanligt basisudstyr. Begrebet ”sædvanligt tilbehør” vil ændre sig i takt med tiden og den teknologiske udvikling.


Udstyr, der ikke kan anses for ”sædvanligt tilbehør”, skal - ud over multimediebeskatningen - beskattes særskilt (med markedsværdien).


Computere med særligt programmel, som kun kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov,

og hvor der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån, omfattes ikke af multimediebeskatningen,

hvis de udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.


Computere, der medbringes på bopælen i enkeltstående tilfælde, og som opbevares på bopælen f.eks. i forbindelse

med en tjenesterejse eller lign. (hvor man ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere computeren på arbejdspladsen), og som ikke anvendes privat, skal ikke beskattes.


Computere, der ofte befinder sig på bopælen, vil altid være omfattet og skal derfor beskattes. Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af computere, der er til rådighed på bopælen.